Majowe sesje i komisje

W maju zgodnie z planem pracy miała się odbyć jedna sesja, zaszła jednak pilna potrzeba dokonania zmian w budżecie, tak pilna, że nawet kablówka nie zdążyła przyjść 🙂

Dlatego 18 maja przed posiedzeniem komisji odbyliśmy kilkuminutową sesję, podczas której przeznaczyliśmy 19 tys. złotych na opracowanie programu budowy instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej na terenach wiejskich. Pośrednim sprawcą był marszałek województwa, który ogłosił nabór wniosków z krótkim terminem ich składania.

25 maja pracowaliśmy nad pozostałymi majowymi tematami, wśród których na początku rozpatrywaliśmy informację o zasobach pomocy społecznej. W dyskusji na komisjach poruszałem m. in. tematy skali problemu bezdomności i wydatków na wspieranie rodzin w kolejnych latach.

Informacja na temat udziału w stowarzyszeniach i związkach międzygminnych nie wzbudziła poważniejszych kontrowersji, większe zainteresowanie radnych zyskało sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej. Prezes Wołoch przedstawił informacje o dokonanych inwestycjach i zamierzeniach na przyszłość. Pytania radnych (Sądej, Kludys) dotyczyły utrzymania terenów zielonych i ogólnie estetyki gminy. Ja na komisjach pytałem o przyczyny obniżenia jakości wody w Nowej Sarzynie (stwierdzone zostało przekroczenie dopuszczalnych norm zawartości manganu), prezes wyjaśnił, że winę ponosi niepotrzebne automatyczne włączenie się „zamanganionej” pompy. Inni radni poruszali tematy zapachu z kanalizacji, inwestycji, nieszczelnych szamb i losów farmy fotowoltaicznej.

Prezes Wołoch odgrywał też główną rolę w kolejnym punkcie, dotyczącym podwyżki cen wody i ścieków. Dłuższa dyskusja była na komisjach, radni z Nowej Sarzyny wyrażali wątpliwości co do skali podwyżki. Zgłaszając moje zastrzeżenia odnosiłem się do zerowej inflacji w 2014 r. i wręcz ujemnej w pierwszych miesiącach 2015 r., ale dowiedziałem się, że inflacja nie ma wpływu na ceny wody. Prezes odszedł w prezentacji od drożdżówek i wód mineralnych, wykazywał jednak, że ceny w Nowej Sarzynie są jednymi z niższych. I miał rację, choć pominął w swych rozważaniach ceny np. w Rudniku n/Sanem. Skala podwyżki (ok. 3,8%) wzbudziła kontrowersje również dlatego, że władze otwarcie przyznawały, że brak podwyżki w 2014 r. był spowodowany wyborami samorządowymi i obecna jest niejako „dwuletnia”. To mnie wkurzyło nieco i zastanawiam się, czy kiedyś odejdziemy od tego głupiego zwyczaju, bo wreszcie ktoś przestanie wierzyć w bajki, że wyborca przy urnie najbardziej kieruje się ceną wody i ścieków. Stan prawny jest taki, że mimo odrzucenia uchwały przez Radę Miejską i tak taryfy wejdą w życie (żeby stało się inaczej, rada musiałaby podjąć uchwałę o odmowie zatwierdzenia taryf, lecz wymagane byłoby podanie w uzasadnieniu, które przepisy zostały złamane, a burmistrz jednoznacznie stwierdził, że wniosek ZGK został opracowany zgodnie z przepisami prawa). Wprawdzie radna Pyszowska proponowała, by dokonać korekt przez obniżenie wynagrodzenia prezesa, lecz jej wniosek nie zyskał aplauzu i doszło do głosowania – zero za, siedmiu przeciw, dwunastu wstrzymało się od głosu.

Potem było już jednogłośnie – w związku z dodatkowymi wpływami znowelizowaliśmy Miejsko-Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zaliczyliśmy drogi w rejonie Dymarek do kategorii dróg gminnych, dokonaliśmy zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej i wyraziliśmy zgodę na rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z niżej podpisanym radnym.

„Interpelacje i zapytania radnych” zdominowały kwestie oświatowe. Radny G. Sroka, w kontekście informacji o zamiarze przekazania czterech szkół podstawowych stowarzyszeniom, przypomniał władzom gminy fragment programu PiSu „Cofniemy przepisy umożliwiające przekazywanie szkół przez jednostki samorządu terytorialnego osobom fizycznym i prywatnym osobom prawnym, np. fundacjom” oraz programu wyborczego burmistrza. Poproszona o ustosunkowanie się pani sekretarz Pinderska odpowiedziała, że PiS nie rządzi, państwo nie wypełnia swoich ról związanych z finansowaniem oświaty, ekonomia jest nieubłagana a wszystkie decyzje są konsultowane. Radny Ł. Superson przypomniał sprawę łączenia klas w nowosarzyńskim gimnazjum (na posiedzeniu komisji prosiłem o ponowne przemyślenie tej niezrozumiałej i niedobrej decyzji) wytykając, że nie było to z nikim konsultowane. Burmistrz poinformował, że były inne propozycje oszczędnościowe dyrektora gimnazjum, jak np. obcięcie etatów administracyjno-obsługowych, na co on się nie zgodził. Stwierdził też, że sytuację w oświacie chce niebawem przedyskutować z radnymi. Pani radna S. Rychlak zaprosiła wszystkich na robocze zebranie Komisji Spraw Społecznych, a burmistrz i pani sekretarz podkreślili, że decyzje bieżące są podejmowane, ale te kluczowe dla oświaty nie zapadły, a kwestie przekazania szkół należy traktować jako początek
szerokiej dyskusji.

W punkcie dotyczącym odpowiedzi na wcześniejsze interpelacje ponownie pojawiły się zagadnienia oświatowe – grupa radnych z Nowej Sarzyny poprosiła o dane dotyczące kosztów w szkołach podstawowych i gimnazjach. Otrzymaliśmy odpowiedź i wyraziłem nadzieję, że przeanalizują ją też władze gminy, zwróciłem uwagę m. in. na znaczące różnice w kosztach realizacji podstawy programowej, kosztach wynagrodzeń administracji i obsługi czy wydatkach na energię w dwóch podobnej wielkości szkołach.

W kończących każdą sesję zwyczajną wolnych wnioskach i informacjach sołtys Gościńca F. Wilk podzielił się swymi wątpliwościami dotyczącymi procedur inkasa podatków oraz organizacji prac wykonywanych przez osoby kierowane z urzędu pracy, podziękował też za dostarczanie materiałów sesyjnych sołtysom i przewodniczącym osiedli. Pytałem burmistrza, czy już podjął decyzję w sprawie mojej kwietniowej propozycji zniżek dla seniorów na pływalni MOSiRu (Ł. Superson zaproponował jej rozszerzenie o osoby niepełnosprawne). Radna H. Pyszowska pytała prezesa Wołocha o odpady biodegradowalne, a radny M. Zawadzki poruszył temat budowy sieci światłowodowej w Jelnej. Ponownie zabrał głos F. Wilk (w sprawie kanalizacji Wólki Łętowskiej), radny S. Bieńkowski pytał o szkody łowieckie i szanse kontynuacji budowy chodnika i ścieżki rowerowej Nowa Sarzyna – Leżajsk na odcinku Jelna – Leżajsk), radni R. Sądej i S. Bieńkowski zasięgali informacji o postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi. Przewodniczący Osiedla nr 1 J. Fus zgłosił wniosek o wykonanie kładki – przejścia przez rów obok drogi wzdłuż placu targowego (po północnej stronie drogi) i o uzupełnienie znaków drogowych w rejonie usytuowanego tam parkingu, pytał również o spotkanie burmistrza w sprawie odnawialnych źródeł energii i o opracowanie w sprawie ewentualnej budowy ciepłowni, a radny E. Kolano pytał o sprawy budowy kanalizacji w Wólce Łętowskiej oraz o podniesienie piłkochwytów na boisku szkoły podstawowej i problemy z udrożnieniem przepustu w tej miejscowości.

29 maja skorzystałem z zaproszenia na objazd szkół przez Komisję Spraw Społecznych. Odwiedziliśmy szkołę podstawową w Jelnej, szkołę podstawową, gimnazjum i przedszkole w Woli Zarczyckiej oraz szkołę podstawową w Łętowni, zapoznając się z propozycjami dyrektorów dotyczącymi m. in. rozwoju podległych im placówek. Kolejny etap „tour de gmina” w czerwcu.

Jacek Wojdałowicz

Jeden komentarz do Majowe sesje i komisje

Odpowiedź

Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>